Menu Zavřeno

Obchodní podmínky

I. Vymezení pojmů
Marta Caplová Bělková se sídlem Kocianova 1581/7, Stodůlky, 155 00 Praha 13, IČO 68891539, DIČ CZ7551100293 zapsaná v Živnostenském rejstříku,
e-mail: info@mojekrabicky.cz, podniká v oblasti zdravé výživy pod názvem mojekrabicky.cz (dále jen „poskytovatel“). Klient je fyzickou osobou či právnickou osobou, využívající program zdravého a pravidelného stravování – mojekrabicky (dále jen „klient“).

II. Předmět plnění
Poskytovatel se na základě uzavřené a účinné smlouvy zavazuje po dobu klientem vybrané varianty v rámci jeho účasti na programu mojekrabicky, připravovat denní sety jídel v různých variantách dle aktuální nabídky (dále jen „zboží“) za podmínek sjednaných smlouvou.
Klient se zavazuje k účasti na objednaném programu a uhrazení sjednané částky v souladu se smlouvou.

III. Smluvní povinnosti poskytovatele
a) Předem seznámit klienta s obsahem smlouvy, jakož i s rozsahem zpracování a nakládání s osobními údaji a daty klienta.
b) V průběhu klientem zvoleného časového období zajistit výrobu zboží a jeho distribuci na dohodnuté místo s klientem.
c) Návod správné skladování a dobu spotřeby dodaného zboží je poskytovatel povinen dodat společně se zbožím.
d) V případě, nebude‐li mít klient možnost převzít si zboží z jakýchkoliv důvodů a nebude o tom poskytovatele informovat nejméně 3 pracovní dny před termínem doručení zboží do 9:00 hodin písemně na email: info@mojekrabicky.cz nebo sms zprávou na číslo 775 609 869, poskytovatel není povinen nahrazovat zboží dodatečně nebo poskytovat jakoukoliv slevu, nebo situaci řešit jako reklamaci.
e) Zaslat klientovi nejpozději do tří pracovních dnů ode dne účinnosti smlouvy zálohovou fakturu a po připsání platby na účet též daňový doklad – fakturu, prostřednictvím níž je vyúčtováno smluvní plnění (dodávka zboží) poskytovatelem ve prospěch klienta na základě smlouvy.
f) V případě prodlení klienta s úhradou kupní ceny může poskytovatel odmítnout dodávku objednaného zboží až do úplné úhrady kupní ceny za předchozí dodávky zboží.
g) V případě prodlení s úhradou kupní ceny nemá klient nárok na slevu z kupní ceny zboží a kupní cena zboží bude klientovi vyúčtována dle plných cen zboží uvedených v ceníku na www.mojekrabicky.cz.
h) Ochránit data a osobní údaje klienta takovým způsobem, aby nedošlo k jejich zneužití, tj. postupovat při zpracování a nakládání s daty a osobními údaji klienta v souladu s přísl. ust. zákona o ochraně osobních údajů a toliko za účelem poskytování řádného plnění dle smlouvy uzavřené s klientem a marketingovým účelům poskytovatele v oblasti zdravé výživy a stravování.
ch) Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za zdravotní či jiná rizika způsobená klientem zvolenými specifickými požadavky (např. individuální velikosti porcí, skladba stravy, použití klientem určených surovin, apod), které jsou v rozporu s doporučeními výživového poradce poskytovatele.
i) Účinně řešit jakoukoliv výtku či reklamaci klienta ohledně zboží dodávaného na základě smlouvy.

IV. Smluvní povinnosti klienta
a) Seznámit se se všeobecnými obchodními podmínkami.
b) Uhradit poskytovateli sjednanou cenu za dodávky zboží a dopravu v rámci programu
mojekrabicky ve výši a způsobem stanovenými závaznými smluvními podmínkami; a to bezhotovostně, přičemž platba musí být na uvedený účet připsána nejpozději poslední pracovní den týdne, předcházejícímu rozvozu zboží.
c)  V případě osobního převzetí zboží v místě odběru přebírat objednané zboží v den a časovém rozpětí dle objednávky. V případě požadavku na rozvoz zboží zajistit jeho převzetí v den a časovém rozpětí dle objednávky.
d) Při případné reklamaci postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími uplatnění práv z odpovědnosti za vady potravin.
e) Zajistit vlastními silami a na své náklady likvidaci obalů, ve kterých mu bude zboží poskytovatelem dodáváno.
f) Vždy se řídit návodem na ohřev, skladování zboží a dobu spotřeby, o nichž je klient předem informován v rámci vstupního pohovoru.
g) Klient stvrzuje svým souhlasem se závaznými smluvními podmínkami, že není alergický na žádný druh potravin, nemá žádné zdravotní problémy a je povinen při telefonickém pohovoru, či písemně oznámit případné alergie a nemoci.
h) Písemně informovat poskytovatele nejméně 3 dny před termínem dodání zboží do 9:00 hodin na email: info@mojekrabicky.cz nebo prostřednictvím sms zprávy na číslo 775 609 869, o případném požadavku na přerušení dodávky zboží či vypuštění určitého počtu dní z dodávky zboží.

V. Dodání zboží a jeho převzetí klientem
a) Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy dodávat zboží k převzetí klientem na předem sjednané místo dodání a v předem sjednaném časovém rozmezí dle objednávky klienta.
b) Klient je povinen osobně nebo prostřednictvím pověřené osoby převzít zboží v místě a době plnění.
c) Poskytovatel ručí za kvalitu zboží a neporušený chladicí řetězec do doby vydání zboží ve výdejním místě, případně při jeho převzetí rozvozem. Klient převzetím zboží potvrzuje, že není poškozeno a je zchlazeno. Při předání zboží na klientem označené místo poskytovatel ručí za kvalitu zboží do jeho uložení na toto místo.
d) V případě, že klient požaduje změnu času doručení zboží nebo změnu místa doručení je povinen tuto skutečnost poskytovateli ohlásit nejpozději v den předcházející dni doručení zboží, do 17 hodin, telefonicky na číslo 775 609 869 nebo na email info@mojekrabicky.cz. V den doručení již není možné změnit čas, ani místo doručení. Poskytovatel pak není povinen nahrazovat denní zboží dodatečně, nebo poskytovat jakoukoliv slevu.
e) Poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu zboží v případě, že zboží není doručováno na odběrné místo, nepřebírá jej sám klient a výslovně trvá na předání zboží jiné osobě případně na klientem označené místo.

VI. Cena zboží, způsob její úhrady klientem
1) Cena zboží dodávaného poskytovatelem klientovi v rámci programu mojekrabicky se skládá ze dvou pohyblivých položek:
a) cena za zboží – odvíjí se od režimu a druhu zboží – aktuální ceník je uveden na https://mojekrabicky.cz/cenik/
b) cena za dovoz zboží se odvíjí od vzdálenosti místa dodání – aktuální ceník je uveden na www.mojekrabicky.cz. V případě, že místo dodání se nenachází v ceníku pro dovoz zboží, je cena sjednávána individuálně. V případě odběru zboží v odběrném místě se cena za dopravu nehradí. Hradí se pouze paušální poplatek odběrnému místu – podle aktuálního ceníku.
c) Konečná cena je součet obou položek – tato cena je cenou úplnou a konečnou. O její přesné výši bude klient informován formou vystavení potvrzení objednávky.
2) Forma úhrady:
Bezhotovostní platba – bezhotovostním převodem na základě zálohové faktury. Dnem úhrady sjednané ceny se rozumí den připsání její celkové výše na peněžní účet poskytovatele.
3) Vznik nároku na čerpání zboží klientem:
V případě platby převodem na účet musí být platba na uvedený účet poskytovatele připsána nejpozději v poslední pracovní den týdne předcházejícímu dodání zboží.

VII. Doba trvání smlouvy
Smlouva vstupuje v platnost odesláním a následným doručením potvrzení objednávky a nabývá účinnosti okamžikem úhrady nebo dodání zboží.

VIII. Způsoby zániku smlouvy
Smlouva zaniká následujícími způsoby:
a) dohodou smluvních stran;
b) uplynutím doby, na kterou byla sjednána, pokud se obě strany nedohodnou na prodloužení čí další objednávce zboží a to i s případným přerušením čerpání zboží klientem na dobu maximálně 6 měsíců.
c) neuhrazením sjednané ceny klientem ve lhůtě její splatnosti. Při zániku smlouvy neuhrazením ceny klientem není dotčen nárok poskytovatele na úhradu ceny dodaného zboží a ceny za doručení za zboží objednané a nevyzvednuté zboží klientem v místě dodání zboží.
d) v případě prodlení klienta s úhradou kupní ceny může poskytovatel odmítnout dodávku objednaného zboží až do úplné úhrady kupní ceny za předchozí dodávky zboží.
e) odstoupením klienta od smlouvy v souladu se smluvními podmínkami. Klient je povinen odstoupení od smlouvy oznámit poskytovateli písemnou formou na e-mail info@mojekrabicky.cz. nejpozději 3 dny před termínem doručením zboží. Odstoupení je účinné ke dni prokazatelného doručení oznámení o odstoupení od smlouvy.

IX. Ochrana osobních údajů, souhlas klienta s poskytnutím osobních údajů
Poskytovatel se zavazuje zpracovávat a nakládat s osobními údaji a daty klienta pouze v souladu s obecně závaznými právními předpisy a toliko za účelem řádného plnění závazků poskytovatele ze smlouvy vyplývajících, jakož i k marketingovým účelům poskytovatele v oblasti zdravé výživy a stravování. Poskytovatel výslovně prohlašuje, že jím zpracovávané osobní údaje a data klienta zabezpečí takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jejich jakémukoliv zneužití. Poskytovatel si vyhrazuje právo umísťovat na zboží doručované klientovi štítek se jménem, příjmením, doručovací adresou a telefonním číslem klienta. Všechny tyto údaje jsou nezbytné pro správné doručení doručovatelem. Klient je povinen pro převzetí zboží tento štítek z obalu odstranit a zlikvidovat takovou formou, aby nemohla být jeho osobní data zneužita. Pokud klient zvolí likvidaci obalu bez znehodnocení štítku – odhození do sběrných surovin, nenese poskytovatel odpovědnost za únik osobních dat.
Klient uzavřením smlouvy dává poskytovateli časově neomezený souhlas se zpracováním a nakládáním s jeho osobními údaji a daty poskytnutými poskytovateli v souvislosti s uzavřením smlouvy, a to za účelem jejich využití jednak pro řádné plnění povinností poskytovatele dle smlouvy a dále též pro marketingové účely poskytovatele v oblasti zdravé výživy a stravování. Souhlas klienta (subjektu údajů) je poskytovateli udělen za předpokladu dodržení závazných podmínek, vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů, v platném znění. Klient souhlasem se závazně smluvními podmínkami výslovně potvrzuje, že byl předem seznámen s účelem, pro nějž dává poskytovateli souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních, když proti tomuto nemá žádných výhrad.

X. Závěrečná ujednání
Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemná práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ust. § 2079 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Klient podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že byl před uzavřením této smlouvy předem seznámen s jejím úplným zněním. K obsahu smlouvy a smluvních podmínek nemá žádných výhrad. Akceptací této smlouvy považuje veškeré smluvní podmínky za závazně mezi ním a poskytovatelem sjednané.
Smluvní strany závěrem prohlašují, že tato smlouva je uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, když svobodu projevu své vůle stvrzuje klient podpisem této smlouvy.
Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů z uzavřených kupních smluv je Česká obchodní inspekce. Více informací naleznete na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2017.

Pomůžeme Vám splnit Vaše přání.